Verkoopklaar

Bij een bedrijfsoverdracht is het de kunst om de potentie van het bedrijf zo goed mogelijk in beeld te brengen én te verankeren in de organisatie. Als je niet alleen klanten, gebouwen en machines verkoopt, maar óók een goed geoliede organisatie, kun je je bedrijf tegen de gunstigste prijs verkopen. Ondernemers die onderstaande checklist doorlopen, krijgen snel inzicht in de mate waarin hun bedrijf optimaal verkoopklaar is.

Markt en klanten

 • Zijn de klanten en hun wensen bekend bij de organisatie? Worden klachten en wensen van klanten structureel vastgelegd afgehandeld en meegenomen voor nieuwe ontwikkelingen?
 • Maakt een marketing / acquisitie / verkoopplan onderdeel uit van je businessplan?
 • Worden analyses en acties per Product Marketing Combinaties opgesteld en bewaakt?
 • Zijn de klanten en contactpersonen inclusief contact-gegevens inzichtelijk en actueel? Zijn deze gegevens toegankelijk via een klanten-beheersysteem (CMR).
 • Wat is de levensverwachting voor de producten en/of diensten? Hoe verloopt de sturing van product ontwikkeling. Hoe zorg je voor vernieuwing van de producten/diensten zodat er aan het einde van de levenscyclus van de huidige producten nieuwe kunnen zorgen voor continuïteit van de onderneming?

Intellectuele Eigendom

 • Zijn de concurrenten en wordt er periodiek een sterkte zwakte analyse opgesteld?
 • Wordt de concurrentiepositie voor zover mogelijk veiliggesteld met een waterdichte merken registratie (zie eventueel boip.int)?

Leiderschap

 • Wie is er betrokken bij het uitzetten van de koers van de onderneming? Doet dat alleen de directie of wordt daarbij ook het management betrokken?
 • Is het proces voor het bepalen van de koers bekend en verankerd in de organisatie?
 • In hoeverre zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden (binnen kader) gedelegeerd naar management en medewerkers? Kunnen zij effectief sturing geven aan onder hen functionerende organisatie (onderdelen)?
 • Kan de uitvoering van jaarplannen bij het middel management worden neergelegd?

Strategie en beleid

 • Is visie vorming en het maken van toekomst plannen een periodiek terugkerend planningsproces?
 • Wie worden betrokken bij plannen over de koers van de onderneming?
 • Wordt de koers en strategie van de onderneming helder verwoord in een businessplan.
 • Worden noodzakelijke acties Specifiek, Meetbaar, Realistisch en Tijdgebonden en voorzien van verantwoordelijken verwoord?
 • Wordt de voortgang periodiek bewaakt en indien nodig bijgestuurd en van nieuwe acties voorzien?

Financiën

 • Geeft de huidige administratie per organisatie onderdeel helder inzicht in verschillende kosten en baten?
 • Is er een prognose voor de middellange en lange termijn?
 • Is er een businessplan met bijbehorende investeringsraming opgesteld en wordt deze gebruikt voor sturing van de organisatie?
 • Is er een liquiditeitenprognose voor de komende vijf jaar? Dit geeft inzicht in de benodigde liquide middelen om de onderneming volgens plan te laten functioneren
 • Is er een voor- en nacalculatie van de kostprijs van producten en diensten?

Processen

 • Zijn de processen van de organisatie beschreven? Kernprocessen (primaire processen als verkoop, productie, aflevering, enz) en ondersteunende processen (administratieve handelingen en personeelszaken enz).
 • Zijn de processen als borging en fundament onder de organisatie (iso-)gecertificeerd ?
 • Liggen afspraken met leveranciers van goederen en/of diensten eenduidig vast?

Personeel en Organisatie

 • Zijn arbeidsovereenkomsten vastgelegd? Worden beloningsschalen toegepast volgens de geldende CAO / Arbeidsvoorwaardenregeling?
 • Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers vastgelegd in functiebeschrijvingen? Worden er periodiek en gestructureerd functioneringsgesprekken gehouden en daaruit voortvloeiende informatie uniform vastgelegd en opgevolgd?
 • Is personeelsinformatie beschikbaar en toegankelijk voor directie en Management? Wordt de beschikbare en benodigde personele capaciteit, het ziekteverzuim, de verlofregistratie en urenregistratie bijgehouden en vastgelegd?
 • Voldoen de personeelsdossiers aan gestelde wettelijke eisen en zijn ze actueel op orde?
 • Voldoet de organisatie aan de arboregels en andere wettelijke eisen? Is de bedrijfshulpverlening goed georganiseerd en is er (bij meer dan 25 werknemers) een risico-inventarisatie en -evaluatie opgesteld?

Besturing, Informatie en Communicatie

 • ICT-omgeving: betrouwbaar, veilig en up-to-date? Worden er van alle bestanden regelmatig backups gemaakt?
 • Is de kennis gewaarborgd binnen de organisatie? Wordt beschikbare kennis, informatie en bestanden, uniform en categorisch op een centrale locatie opgeslagen?

Neem vrijblijvend contact op!

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor de verkoop van je onderneming?
Neem vrijblijvend contact op. Het biedt je veel meer dan alleen financiële waarde.