Markt en Overheid

Dit rechtsgebied concentreert zich op regelgeving voor overheden die economische activiteiten verrichten op de markt. Deze overheden kunnen namelijk voordelen genieten die particuliere ondernemingen niet hebben. Markten kunnen hierdoor worden verstoord, wat vervolgens de Nederlandse economie kan schaden. Een problematiek die “Markt & Overheid” wordt genoemd. 

Wet Markt en Overheid

Na jarenlange discussie is op 1 juli 2012 de wet Markt en Overheid in werking getreden. Doel is een einde te maken aan het veel gehoorde bezwaar dat de overheid met de inzet van publieke middelen oneerlijk concurreert met ondernemers.

De wet voorziet in vier gedragsregels voor overheden wanneer zij of hun overheidsbedrijven economische activiteiten verrichten. Deze gedragsregels houden in dat een bestuursorgaan:

  1. dat economische activiteiten verricht, aan de afnemers van producten ten minste de integrale kosten van dat product in rekening brengt;
  2. niet een overheidsbedrijf mag bevoordelen boven andere ondernemingen;
  3. gegevens die hij heeft verkregen in het kader van de uitvoering van zijn publiekrechtelijke bevoegdheden alleen mag aanwenden in het kader van economische activiteiten indien deze gegevens ook aan derden beschikbaar kunnen worden gesteld; en
  4. er voor moet zorgen dat personen die een publiekrechtelijke bevoegdheid ten aanzien van een economische activiteit uitoefenen, niet tevens bij het verrichten van die economische activiteiten betrokken zijn.

Regels voor “Commerciële Overheid”

Het uitoefenen van commerciële activiteiten door een overheid kan de positie van ondernemingen en consumenten op een markt negatief beïnvloeden. Voor deze inmenging van de overheid op de markt bestaan veelal (procedurele) regels, zoals op het gebied van staatssteun, aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en vrij verkeersbepalingen. Overheden kunnen daarnaast de mededinging beïnvloeden door het creëren van regelgeving. Deze regelgeving mag de mededinging tussen lidstaten niet merkbaar beperken op grond van Europees recht. Behoudens deze grens hebben overheden zeer grote vrijheid in het vaststellen van regelgeving die op de mededinging van invloed is.

Meer informatie