Commissie Van Dijkhuizen: grens eerste belastingschijf 62.500 euro

De Commissie Van Dijkhuizen adviseert staatssecretaris Weekers om terug te gaan van vier naar twee belastingschijven van 37% en 49%. De grens van de eerste belastingschijf van 37% komt te liggen op 62.500. Een flink aantal aftrekposten wordt afgeschaft.  Het forfaitair rendement over vermogen in box 3 kan naar 2,4 %. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerd rapport van adviezen van de Commissie Van Dijkhuizen.

140.000 nieuwe banen

De commissie heeft begin 2012 de opdracht gekregen om scenario’s te verkennen om te komen tot een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland. “Met het overnemen van de adviezen wordt het mogelijk om te komen tot een eenvoudiger, verbeterd belasting- en toeslagenstelsel. Een stelsel dat er ook voor zorgt dat de in het algemeen goede belastingmoraal van de Nederlandse burger behouden blijft,” aldus voorzitter Kees van Dijkhuizen. Deze structurele hervormingen leveren volgens het CPB op termijn ruim 140.000 nieuwe banen op en de gemiddelde inkomenseffecten zijn beperkt.

Minder aftrekposten

Over het inkomen tot € 62.500 wordt in het advies 37% betaald. Het aantal belastingplichtigen dat onder de eerste belastingschijf valt verdubbelt van krap 6 miljoen naar bijna 12 miljoen mensen, ofwel 93% van alle belastingplichtigen. Dit wordt onder andere gefinancierd door een flink aantal aftrekposten af te schaffen of aan te passen. Met deze maatregelen is ruim € 12 miljard gemoeid in 2017, oplopend tot € 24 miljard structureel.

Lager forfaitair rendement over vermogen in box 3

De commissie adviseert verder het forfaitair rendement in box 3 van 4% te verlagen. Dit rendement wijkt teveel af van wat burgers werkelijk aan inkomsten over hun vermogen ontvangen. De commissie beveelt aan om het rendement vast te stellen op basis van de spaarrente van de afgelopen 5 jaar hetgeen voor 2014 een niveau van 2,4 % zou betekenen. De commissie heeft financiering gevonden voor een eerste stap naar 3% met ingang van 2014.

Evenwichtiger behandeling directeur-grootaandeelhouder

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) zit in 2 werelden, hij is werknemer en heeft aandelenvermogen. De commissie adviseert het gebruikelijk loon dat de DGA zelf vast mag stellen meer in lijn te brengen met dat van een vergelijkbare werknemer in box 1. Verder adviseert de commissie een forfaitair rendement in box 2 van 2,4% in te voeren over het vermogen net als in box 3. Daardoor wordt de belasting voor deze groep naar voren gehaald, maar niet verhoogd. Het tarief van box 2, na afdracht vennootschapsbelasting, zou kunnen worden verlaagd van 25 naar 22%.

Zorgtoeslag naar verzekeraar

De commissie adviseert een drietal toeslagen, namelijk de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget, samen te voegen en te stroomlijnen. Hierdoor kunnen mensen makkelijker zien wat zij overhouden als zij meer gaan werken. Daardoor kan ook het aantal toegekende toeslagen met 1 miljoen worden verminderd. In aanvulling daarop stelt de commissie voor, in het kader van fraudebestrijding en uit efficiency-oogpunt, in ieder geval de zorgtoeslag niet meer aan het individu uit te keren maar rechtstreeks aan de zorgverzekeraars. In totaal daalt het aantal burgers dat een toeslag uitbetaald krijgt dan van ruim 4,5 miljoen naar minder dan 1,5 miljoen, dat wil zeggen met ongeveer 70%.

Ouderentoeslag

Verder geeft de Commissie het advies om de ouderentoeslag op het heffingvrij vermogen op termijn af te schaffen en ook de faciliteiten voor groen beleggen af te schaffen.

Beperken hypotheekrenteafrek

Indien de woningmarkt duurzaam herstelt, kan de eigen woning geleidelijk worden overgebracht van box 1 naar box 3. De commisie bracht vanwege de tussentijdse verkiezingen in oktober 2012 al een deel van haar advies uit. Waaronder het beperken van de hypotheekrenteafrek ook bestaandegevallen. Fiscalisten en economen reageerden positief op het voorstel van de commissie-Van Dijkhuizen. Fiscalist Leo Stevens en voormalig PvdA-staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend riepen in het FD het nieuwe kabinet op de voorstellen over te nemen in een belastingherziening. >>>

 

VRAAG:

Wat zijn de directe en indirecte consequenties?
Voor wie is dit voordelig en voor wie niet?

Schroom niet. Geef je mening.